Blogger Template by Blogcrowds

Contoh Kertas Kerja

PERKEMBANGAN KURIKULUM PELAJARAN UGAMA

ISI KANDUNGAN:
• PENGERTIAN KURIKULUM
• BEBERAPA PENDAPAT UMUM
• DEFINISI KURIKULUM
• KURIKULUM MENURUT PRESPEKTIF ISLAM
• DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM
• KESIMPULAN

DISEDIAKAN OLEH;
SHAIKH SHARUL AZHAR BIN SHAIKH HJ AHMAD (09SP004)
SMPU09US
KUPU SB
Pengertian kurikulum
• Maksud “kurikulum” dari segi bahasa ialah sebagai bidang pelajaran disekolah
• Jika di tinjau dari segi sejarah perkataan kurikulum berasal dari perkataan Latin “curiculum” yang bermaksud ruang tempat dimana pembelajaran itu berlaku.
• Dari segi istilah pula kurikulum adalah ‘core; kepada ‘business’ pendidikan. Ia merupakan satu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahli dari satu generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan individu dan negara.
Beberapa Pendapat umum mengenai kurkulum
• ‘Perancangan yang dibuat untuk mengarah atau membantu pembelajaran di sekolah-sekolah, dan ia biasanya diwakili oleh dokumen-dokumen umum’ (Husen & Lethwaite, 1987)
• ‘Kursus pembelajaran yang terancang yang dilalui oleh pelajar di bawah kawalan kolej, sekolah, universiti atau institusi pengajian tinggi yang lain’ (Page & Thomas, 1978)
• Kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu
• Daniel Tanner & Laurel Tanner : Pengalaman pembelajaran yang terencana dan terarah, yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pembelajar dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial pribadinya.
• Romine : Kurikulum mencakup semua temu permbelajaran, aktivitas dan pengalaman yang diikuti oleh anak didik dengan arahan dari sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.
• Murray Print. : Kurikum didefinisikan sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu terapkan.
• Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.
• Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar.

Definisi Kurikulum Kebangsaan
“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”
Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]
Kurikulum menurut prespektif Islam Islam
• Didalam bahasa Arab kurikulum bermaksud “manhaj” Jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan
• Jalan terang yang dilaluioleh pendidik/guru/pelatih dengan orang yang dididik/dilatih untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilandan sikap mereka. – (OmarAl-Syaibani)
• kurikulum sebagai sejumlah pengalaman-pengalaman pendidikan,budaya social, olah raga dan seni yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya didalam dan diluar sekolah dengan maksud menolongnya untuk mengembangkan secara menyeluruh dalam segalan segi dan merubah tingkahlaku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.( Addamardassy Sarhan dan munir kamal)

Definisi kurikulum Pendidikan Islam
Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dalam kata lain kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti, pengetahuan dan pengalamanyang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam (H.Syamsul Bahri Tanrere 1993)
Berdasarkan keterangan diatas maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan ugama berupa alat untuk mencapai tujuan . ini bermakna untuk mencapai pendidikan ugama(pendidikan Islam) diperlukan adanya kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia,
Kesimpulan
Kurikulum dapat disimpulkan sebagai sesuatu didalam pendidikan untuk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam meweujudkan perpaduan yang berpandukan ajaran Islam di samping menghasilkan kualiti rakyat yang terlatih untuk keperluan negara.

0 comments:

Newer Post Home